Rodo

 • Klauzula informacyjna dla kontrahentów i pracowników

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – dalej zwanym RODO, Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma CMSOLUTIONS TADEUSZ KUJAWOWICZ z siedzibą w GOSTYNINIE, KLONOWA 1.
  1. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@cmsolutions.pl.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy;
   2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących, takich jak rozliczenia księgowo-finansowe,
    w tym podatkowe, jak i innych obowiązków, wynikających np. z prawa pracy;
   3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych, marketing bezpośredni,
   4. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (np. przetwarzanie wizerunku, wysyłanie newslettera).
  3. Celem przetwarzania danych osobowych przez firmę CMSOLUTIONS TADEUSZ KUJAWOWICZ jest realizacja umów kupna – sprzedaży, a także wykonywanie obowiązków prawnych ciążących na administratorze i dochodzenie ewentualnych roszczeń, wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed roszczeniami, jeśli takowe się pojawią. Dane pracowników przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji umowy, wykonania obowiązków prawnych, jakie ciążą na pracodawcy, takich  jak obowiązek prowadzenia i przechowywania akt pracowniczych.
  4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia
   i realizacji umowy sprzedaży/świadczenia usług/umowy o pracę.
  5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych mają Państwo prawo jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody. 
  6. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem – w przypadku umów cywilnych maksymalnie przez okres uwzględniający okres przedawnienia możliwych roszczeń, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do momentu jej wycofania.
  7. Jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być współpracujące z nami firmy, w tym  informatyczne, kurierskie itp., a także uprawnione do tego jednostki administracyjne
   i urzędy.
  9. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.